Támogatás - fejlesztés

Fenntartható geotermikus energiatermeléshez kapcsolódó kritikus elem kutatás-módszertani protokollrendszer kidolgozása termálkutak komplex vizsgálata alapján

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00090

Pályázat nyertesének megnevezés: TERVÁN Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (konzorciumvezető: TERVÁN Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., konzorciumtag: AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.)

A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00090 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati program finanszírozásában valósul meg.

Elnyert támogatás: 248.255.877,- Ft

A projekt tervezett kezdete: 2021.01.01

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31

Az ipar által felhasznált nyersanyagok túlnyomó részét – csakúgy, mint az emberi történelem során mindig – különböző geológiai képződményekből bányászati módszerekkel termeljük. A modern ipar egyre jelentősebb mennyiségben igényli a korábban nem felhasznált, ritka elemeket (pl. a lítium, a szkandium, a volfrám, stb.), ezek hiánya az ipar, s így a gazdaság fejlődésének alapvető fékezőjévé válhat. A kritikus elemek rendszerint igen kis koncentrációban fordulnak elő a földkéregben, ezért bányászatuk is új, korábban nem alkalmazott technológiák kifejlesztését és alkalmazását igényli. Napjainkban az egyik legdinamikusabban terjedő új bányászati technológia az úgynevezett „helyszíni kioldás” („in situ leaching”, ISL) Az ISL módszer alkalmazása során a felszín alatt akár nagy mélységben található érces kőzetbe kémiai vegyületeket juttatnak, amelyek a kőzettest előre kiválasztott ásványait elbontják, így a hasznos fémtartalom oldhatóvá válik, és felszínre hozható. A felszín alá juttatott oldószerek természetesen eltérnek az egyes bányászandó fémek esetében, s használatukat szigorú környezetvédelmi előírások szabályozzák. Ez és az ehhez hasonló újfajta, világszerte rohamos léptékben fejlődő technológiáknak köszönhetően korábban rentábilisan ki nem termelhető készletek bányászata is lehetővé vált.

Hazánk bővelkedik geotermikus kutakban, így a nálunk végzett kutatás kiindulópontjai lehetenek, jelen projekt esetében Szeged környékén. Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes ritka elemek dúsulása ásványspecifikus, azaz egy adott elem egyes ásványokban feldúsulhat, míg másokban gyakorlatilag kimutathatatlan.

Egy több kútból álló geotermikus kúthálózatra telepíthető helyszíni kioldással működő rendszer telepítéséhez szükséges tervezési számításokhoz azonban elengedhetetlenül szükség van, a nyersanyagot ténylegesen hordozó kőzetek/-testek komplex, rendszerszintű, elemspecifikus 3D felszín alatti geokémiai modelljére. A jelen projekt célja a Szeged város területén jelenleg kiépítés alatt álló, 30 geotermikus kútból származó geofizikai, ásvány- és kőzettani, illetve a kitermelt víz kémiai adatainak, geokémiai és geomatematikai, geostatisztikai feldolgozása alapján egy általános, bármely másutt kialakítandó geotermikus rendszer esetében alkalmazható, fluidumbányászati előzetes protokoll-rendszer kialakítása. A konzorciumi K+F projekt célja és várható eredménye, hogy mindezek alapján – hasonló típusú földtani közegekben – bárhol a világon előre jelezhető lesz, hogy potenciálisan mely kritikus elemek és/vagy ritkaföldfémek termelhetőek ki hosszú távon és fenntartható módon.

Fenntartható geotermikus energiatermeléshez kapcsolódó kritikus elem kutatás-módszertani protokollrendszer kidolgozása termálkutak komplex vizsgálata alapján

Mobil mechatronikai ipari alkalmazások fejlesztése lézer- és szerkezeti feszültség mérési technológiák alkalmazásával - 2017


Kedvezményezett neve: TERVÁN Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Projekt címe: Mobil mechatronikai ipari alkalmazások fejlesztése lézer- és szerkezeti feszültség mérési technológiák alkalmazásával

Támogatás összege: 281 979 240 Ft

Támogatás mértéke: 66,77 %

Tervezett befejezési dátuma: 2019. június 30.

Projekt azonosító száma: KFI_16-1-2017-0216

A projekt tartalmának bemutatása:

A stratégiai gáz- és olaj gerinc csővezeték hálózatok telepítése és karbantartása kiemelten veszélyes, ugyanakkor nemzetközi és nemzetgazdasági szempontból jelentős feladat. A vezeték egy adott szakaszának javítása, karbantartása bonyolult és veszélyes, hiszen robbanó elegyet szállítanak. A fektetéskor a helyszínen összeállított vezetékek objektív mechanikai megítélése nehézségekbe ütközik, ezért kívánatos egy olyan eljárás kidolgozása, amellyel szélsőséges körülmények között is egyenletes kivitelezési minőséget lehet biztosítani. Továbbá indokolt egy eltérő terepi körülmények közötti javítás-karbantartás és csővezetéki építés optimális technológiai kialakítása, amely csőtípusoktól függetlenül képes a szükséges műveletek elvégzésére. A javítás helyén alkalmazható, ún. csőszakasz gázhatároló egységre eddig nem volt példa. Olyan egység pedig, amely gázelegy jelenléte mellett is biztosítaná a munkavégzés biztonságos feltételeit, nem létezik. Nincs továbbá maradó csővezetéki feszültségek kiértékelését végző, lézertechnológiát alkalmazó eszköz sem. Jelenleg a piacon az elképzelt integrált rendszernek csupán részelemei léteznek és adott célra integrálhatók.

Különösen jelentős a robbanás biztos (ún. ATEX) alkalmazások fejlesztése, amelyek robbanó gázelegy jelenléte mellett is biztonságos terepi kivitelezést és karbantartást biztosítanak. A kiszakaszolás és kiszellőztetés ideje ezzel a technológiával lerövidül.

A TERVÁN Kft. fejlesztése során létrejövő technológia és prototípus olyan piaci igényre épül, mely a MOL és az FGSZ általi előírások minél magasabb szintű teljesítését teszi lehetővé. A projekt eredményeként létrejön egy mobilan telepíthető, terepen alkalmazható eszközrendszer, mely modulokból építtetett, a robbanó gázelegyeket a megmunkálási tértől elhatároló csőszakaszoló megoldásból és lézeres mérőberendezésből, illetve szerkezeti feszültségmérő rendszerből áll.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című pályázati felhívásán” támogatást nyert, 422 344 302 Ft összköltségvetésű projekt 2017. július 3-án indult.

Szivattyú fejlesztés

Új típusú, axiális átömlésű, forgókamrás, térfogat kiszorítású szivattyú fejlesztése

Forgókamrás szivattyú berendezés innovációjának megvalósítása, melynek célja, hogy egy közös egységben közvetlen motorhajtással lehessen működtetni a szivattyú munkahengerét, mely az elektromotor tengelye. Ebben az elrendezésben várhatóan, igen magas hatásfokot tudunk elérni.

Tovább »

Exkavátor beszerzés - 2010

A projekt keretében beszerzésre került egy új lánctalpas exkavátor. A projekt céljainak meghatározásához a vállalkozás helyzetértékeléséből, a meglévő problémák elemzéséből, a szükségletek felméréséből, és az adottságok meghatározásából indultunk ki.

Ezen elemzések alapján került kialakításra a vállalkozás fejlesztési stratégiájának hosszútávú célja: a kis- és középvállalkozások gazdasági teljesítményéből való hozzájárulás növelése, a magyar gazdaságra jellemző dualitás oldása, illetve általános célja: a termelő szektor versenyképességének növelése. Az ezt alátámasztó és ennek elérését lehetővé tevő specifikus cél: a vállalkozás jövedelemtermelő képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül. A specifikus cél megvalósítását a vállalkozás három fejlesztési prioritáson (várt eredmények) keresztül kívánja elérni, melyek a következők: kapacitásbővülés, új piacok meghódítása, új munkahelyek létrehozása.

A fenti célok eléréséhez szükséges intézkedések (tevékenységek) a következők: modern, csúcstechnológiát képviselő új gép beszerzése, fogadó infrastruktúra kiépítése, új gép üzembe helyezése. Az új gép üzembe állításával létrejövő kapacitás bővülés lehetővé teszi a meglévő piaci igények kielégítését, új termékek kifejlesztését. A többletbevételek a vállalkozásba történő visszaforgatásával kiküszöbölhetők a további gyengeségek, ezáltal elősegítve a vállalkozáspiaci pozíciójának, valamint versenyképességének javulását. A projekt a fentieken kívül új munkahelyek létrehozásával hozzájárul a munkanélküliség csökkentéséhez, a foglalkoztatottság növeléséhez, figyelembe veszi a horizontális politikát, növeli az esélyegyenlőséget, redukálja a környezet terheltségét. A projekt mind a vállalkozáson belül, mind azon kívül új projekteket generálva teljes mértékben eleget tesz a célcsoportok elvárásainak, így sikeressége és hosszú távú fenntarthatósága biztosított.

Exkavátor beszerzés - 2009

A projekt keretében beszerzésre került egy HITACHI Zaxis 140 W-3 típusú exkavátor. A projekt céljainak meghatározásához a vállalkozás helyzetértékeléséből, a meglévő problémák elemzéséből, a szükségletek felméréséből, és az adottságok meghatározásából indultunk ki.

Ezen elemzések alapján került kialakításra a vállalkozás fejlesztési stratégiájának hosszútávú célja: a kis- és középvállalkozások gazdasági teljesítményéből való hozzájárulás növelése, a magyar gazdaságra jellemző dualitás oldása, illetve általános célja: a termelő szektor versenyképességének növelése. Az ezt alátámasztó és ennek elérését lehetővé tevő specifikus cél: a vállalkozás jövedelemtermelő képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül. A specifikus cél megvalósítását a vállalkozás három fejlesztési prioritáson (várt eredmények) keresztül kívánja elérni, melyek a következők: kapacitásbővülés, új piacok meghódítása, új munkahelyek létrehozása.

A fenti célok eléréséhez szükséges intézkedések (tevékenységek) a következők: modern, csúcstechnológiát képviselő új gép beszerzése, fogadó infrastruktúra kiépítése, új gép üzembe helyezése. Az új gép üzembe állításával létrejövő kapacitás bővülés lehetővé teszi a meglévő piaci igények kielégítését, új termékek kifejlesztését. A többletbevételek a vállalkozásba történő visszaforgatásával kiküszöbölhetők a további gyengeségek, ezáltal elősegítve a vállalkozáspiaci pozíciójának, valamint versenyképességének javulását. A projekt a fentieken kívül új munkahelyek létrehozásával hozzájárul a munkanélküliség csökkentéséhez, a foglalkoztatottság növeléséhez, figyelembe veszi a horizontális politikát, növeli az esélyegyenlőséget, redukálja a környezet terheltségét. A projekt mind a vállalkozáson belül, mind azon kívül új projekteket generálva teljes mértékben eleget tesz a célcsoportok elvárásainak, így sikeressége és hosszú távú fenntarthatósága biztosított.

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ www.magzrt.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu